ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1000 ರೂ ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ